Vedtægter

Vedtægter Foreninghuset Sundholmsvej 8

§ 1. Navn og Hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Foreningshuset Sundholmsvej 8
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Sundholmsvej 8, 2300 Kbh S.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningshuset Sundholmsvej 8 er almennyttig og non profit.
Stk. 2. Foreningen driver og udvikler Foreningshuset Sundholmsvej 8. Foreningen skal støtte og
            udvikle kulturelle og sociale netværk i lokalområdet.
Foreningshuset Sundholmsvej 8 er et tværfagligt socialt og kulturelt arnested, hvor projekter og
aktører beriger og udfordrer hinanden via videndeling og samarbejde.

§3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, netværksgrupper, foreninger eller firmaer, der
            vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via kontingentbetaling på foreningens konto, hvorefter medlemskabet
            træder i kraft.
Stk. 3. Husets faste lejere skal være medlemmer af foreningen og har op til to faste pladser i
            bestyrelsen.
Stk. 4. Kontingentet betales årligt forud og fastsættes på generalforsamlingen
Stk. 5. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de modvirker foreningens formål eller groft overtræder
            husordenen for Foreningshuset Sundholmsvej 8. Ekskluderingen træder i kraft fra bestyrelsens
            beslutning herom. Det ekskluderede medlem kan forlægge eksklusionen til endelig afgørelse på
            en generalforsamling.

§4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Den
            indkaldes med fire uges varsel til medlemmerne og skal indeholde dagsorden og et revideret
            regnskab.
Stk. 3. Alle medlemmer der senest 14 dage før generalforsamling har betalt skyldigt kontingent,
            er stemme- og valgberettiget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men medlemmer er valgbare
            til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem. Hver deltager på generalforsamlingen har kun
            én stemme, uanset hvor mange foreninger, deltageren repræsenterer. Hver forening har én stemme.
Stk. 4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
       * Valg af dirigent
       * Valg af referent
       * Valg af stemmeudvalg
       * Bestyrelsens beretning og visioner for det kommende år
       * Fremlæggelse af regnskab for Foreningshuset Sundholmsvej 8
       * Fastsættelse af kontingent
       * Indkomne forslag
       * Budget
       * Valg for 2 år: Formand i lige år. 
                                 Kasserer i ulige år.
                                3 bestyrelsesmedlemmer: 2 i ulige år 1i lige år.
                                2 suppleanter for 1 år
       * Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
       * Eventuelt

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
          afholdelsen.
Skt. 6. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal og håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan
          begæres af et medlem, og anvendes altid ved valg til tillidsposter, hvor der er flere opstillede
          end pladser.
Stk. 7. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal og træder i kraft på den generalforsamling, de
          vedtages på.

§5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 uges varsel, eller når
          mindst 1/3 del af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning herom og med
          punkter til dagsordenen til formanden, hvorefter der højst må gå 4 uger inden afholdelsen.

§6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der er på op til 7 medlemmer.
Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af
          sekretær og næstformand.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og undergrupper
          til opgaveløsning.
Stk. 4. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder, der indkaldes og ledes af formanden eller i
          hans fravær af næstformanden. Bestyrelsesmøder kan også begæres skriftligt indkaldt af mindst
          2 bestyrelsesmedlemmer og skal i så tilfælde afholdes senest 14 dage efter begæringen.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, heraf formanden eller
          næstformanden er til stede.
Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for Foreningshusets drift, ansættelser og afskedigelser.
Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder budgetforslag og handlingsplaner.
Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Mødeindkaldelser og referater skal
          være offentlig tilgængelige.

§7. Økonomi og tegningsregler
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen tegnes ved formanden eller i hans fravær næstformanden, og yderligere et
          bestyrelsesmedlem. Ved indgåelse af væsentlige økonomiske beslutninger tegnes foreningen af
          den samlede bestyrelse.
Stk. 3. For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

§8. Opløsning.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to efterfølgende generalforsamlinger med mindst
14 dages mellemrum.
Foreningens aktiver tilgår til en forening eller et projekt med lignende formål efter den
opløsende generalforsamlings anvisning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. marts 2014

Dirigent Referent Formand